PROJEKTI

Naša metodologija primenjuje pozorišne veštine i edukativne umetnosti kao pozitivna sredstva za istraživanje i prepoznavanje svakodnevnog života i sveta u kome živimo, kao i pitanja i probleme koji utiču na naše živote, ujedno razvijajući kod mladih ljudi veštinu lične i društvene komunikacije, samopouzdanje i umetničke veštine i talente
Umetnički i fleksibilni pristup obrazovanju ima za cilj da na kreativan i zabavan način osnaži decu i mlade da razumeju tematiku koju projekat obrađuje.

 

Bezbednost na internetu
Projekat je izvorno kreiran za Microsoft Korporaciju i izveden za decu beogradskih osnovnih škola 2010. i 2012. godine.
Prioritet ovog projekta je da se uveća efektivnost edukacije koja se odnosi na bezbednost na internetu u okviru osnovnih škola, sa ciljem da se redukuje slučajna i namerna zloupotreba interneta, pogrešno korišćenje interneta, kao i kriminal koji se odnosi na zloupotrebu, i da se podigne svest o opasnostima, kao primarna prevencija, za decu koja još nisu počela redovno da koriste internet.
Metod rada: pripovedanje (storytelling ) i drama role play kao pokretačka snaga za tematsku edukaciju.
A) Za mlađi školski uzrast
Teme koje se obrađuju kroz interaktivnu predstavu “Muzičar” i diskusiju sa učenicima su:
1) Virus i antivirus
2) Nacin izbora lozinke
3) Opasnosti vezane za objavljivanje ličnih podataka na mreži
B) Za stariji školski uzrast
Teme koje se obrađuju kroz interaktivnu predstavu ”Ana i Nikola” i diskusiju sa učenicima su:
1) Značaj ” back-up” procesa
2) Objavljivanje ličnih podataka na mreži
3) Autorska prava i zaštita intelektualne svojine
4) Pouzdanost podataka prikupljenih sa interneta

Deci se na zabavan i interaktivan način obezbeđuju uslovi da prošire znanja o internetu i bezbednosti na mreži, i podstaknuta su da:
razviju veštine korišćenja internet tehnologije
donose odluke na osnovu pruženih informacija i razviju svest o posledicama tih odluka
razviju strategije za savladavanje vršnjačkog pritiska koji može dovesti do potencijalno nepoželjnih i štetnih postupaka
razviju lične i socijalne veštine
zastupaju svoje stavove, izražavaju mišljenja i lične aspiracije

 

Obrazovno-umetnički projekat  ”Prevencija zloupotrebe droga i alkohola za osnove i srednje škole”
Cilj projekta je da maksimalno uveća efektivnost edukacije koja se odnosi na prevenciju upotrebe droga u okviru osnovnih i srednjih škola. Cilj je da se umanji slučajna kao i namerna zloupotreba droga i kriminal koji se odnosi na zloupotrebu, a ujedno i da se podigne svest o opasnostima vezanim za upotrebu droga kao primarnu prevenciju za mlade ljude koji još uvek nisu počeli da eksprimentišu kako sa legalnim (lekovi, alkohol, duvan, hemikalije…) tako i sa ilegalnim drogama.
Ovakav edukativno-umetnički pristup, odnosno fleksibilna obrazovna strategija, stimuliše kod mladih ljudi interes za znanjem, iskazivanjem i razumevanjem značaja posledica korišćenja droga.

Projektne aktivnosti:
1. Dramskih, muzičke, plesnih i vizuelne radionice za učenike VIII razreda osnovne škole
prezentacija koje će učenici izvesti u okviru svoje škole za mlađe razrede i roditelje.
Kreirani materijali se selektuju i uključuju u scenario učenika srednje škole.
2. Radionice za učenike I razreda srednje škole
dramska, muzička i vizuelna radionica. Metodom vršnjačke edukacije srednjoškolci analiziraju probleme, mitove, stereotipove i različita tumačenja zloupotrebe droga učenika nudeći svoja rešenja. Stavljajući akcenat na sopstvenu odgovornost u pravljenju zdravih i racionalnih izbora, srednjoškolci preispituju sopstvena uverenja i probleme. Kreirani materijali razvijaju se u finalni scenario i multimedijalnu predstavu i izložbu.
3. Predstave i izložbe srednjoškolaca za publiku koju predstavljaju učenici osnovnih i srednjih škola, nastavnici, roditelji, kolege i medije
Predstave i izložbe sadrže islikana platna, tekstove, muziku i koreografije kreirane u osnovnim i srednjoj školi.
4. Kursevi za nastavni kadar
– metodom role play-a i kroz diskusione grupe, nastavni kadar, piholozi, pedagozi i direktori škola upoznaju se sa metodologijom koja se koristi u radu sa učenicima, ujedno se edukujući o drogama i maloletničkoj delinkvenicji.
5. Radionice za roditelje / staratelje
– edukacija roditelja / staratelja i šire porodice kroz diskusione grupe i metodom role play-a kao podsticaja za diskusiju i razumevanje problematike.
6. Prezentacije rada učenika osmog i sedmog razreda za mlađe razrede osnovnih škola i starije razrede srednjih škola.

Edukativno umetnički projekat sa raseljenim mladim ljudima

Ciljna grupa projekta su izbeglice i raseljeni mladi ljudi, ugroženi i koji se nalaze u okolnostima koje doprinose osećanju potištenosti i isključenosti iz društvene sredine, kao i obrazovne i lične obespravljenosti.
Naš cilj je da se primeni umetnost kao pozitivno sredstvo istraživanja i prepoznavanja svakodnevnog života i sveta u kome živimo, kao i pitanja i problemi koji utiču na naše živote, ujedno razvijajući kod mladih ljudi veštinu lične i društvene komunikacije, samopouzdanje i oplemenjenost i umetničke veštine i talente
Naš umetnički i fleksibilni pristup obrazovanju ima za cilj da trenutne potrebe stavi u dugoročni proces osposobljavanja i adaptacije pojedinca za život u novim uslovima. Talenti i individualni interesi su podržavani i usmeravani tokom procesa, sa ciljem jačanja stabilnosti pojedinca.
Program je namenjen mladima uzrasta od 14 do 21 godine i planiran je da se razvija tokom 9 meseci edukativno-umetničkih aktivnosti, izvan školskih termina i za vreme raspusta.
Program je baziran na principima metodologije Forum Teatra, koji nastoji da se stvarna iskustva, misli i ubeđenja učesnika koriste u cilju preispitivanja njihove stvarne i umišljene, kako lične, tako i socijalne granice. Ovom metodologijom se jačaju pojedinci i obezbeđuje im se vlašnistvo nad kreiranim materijalom.